draft

draft
I
[dra:ft] n գծագիր, ուրվագիծ, պլան, հատակագիծ, նախագիծ. ռզմ. զորակոչ. ֆին. չեկ, չեկով ստացած դրամ. միջանցիկ քամի, օդի հոսանք. a rough draft սևագիր օրինակ. a rough draft of speech/letter/plan ելույթի/ նա մակի/հատակագծի ուրվագիծ. The work is ready in draft Աշխատանքի սևագիր օրինակը պատրաստ է. a final/corrected draft վերջ նա կան/ մաքրագիր օրինակ. a draft bill /contract իրավ., քղք. օրենքի/պայմանագրի նախագիծ
II
[dra:ft] v նախագիծ/հատակագիծ կազմել. ուրվագծել, սևագրություն անել. զո րակոչել. draft the letter /a contract նամակի/պայ մանագրի նախագիծը կազմել. be drafted into the army զորակոչվել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • draft — 1 n 1: a preliminary version of something (as a law) 2 a: a system for or act of selecting individuals from a group (as for military service) b: the act or process of selecting an individual (as for political candidacy) without his or her… …   Law dictionary

 • Draft — Saltar a navegación, búsqueda Un draft es un proceso utilizado en los Estados Unidos, Canadá, y Australia para poder asignar determinados jugadores a equipos deportivos. En un draft, los equipos se turnan la selección de un grupo de jugadores… …   Wikipedia Español

 • Draft — Draft, a. 1. Pertaining to, or used for, drawing or pulling (as vehicles, loads, etc.). Same as {Draught}; as, a draft horse. [1913 Webster] 2. Relating to, or characterized by, a draft, or current of air. Same as {Draught}. [1913 Webster] Note:… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Draft ox — Draft Draft, a. 1. Pertaining to, or used for, drawing or pulling (as vehicles, loads, etc.). Same as {Draught}; as, a draft horse. [1913 Webster] 2. Relating to, or characterized by, a draft, or current of air. Same as {Draught}. [1913 Webster]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Draft 7.30 — Studio album by Autechre Released 7 April 2003 …   Wikipedia

 • Draft 7.30 — Студи …   Википедия

 • draft — draft·able; draft; draft·ee; draft·er; draft·i·ly; draft·i·ness; draft·man; in·draft; re·draft; draft·man·ship; …   English syllables

 • draft — [n1] something formulated; plan abstract, blueprint, delineation, outline, preliminary form, rough sketch, version; concepts 271,660 draft [n2] check for paying money bank draft, bill, bond, cheque, coupon, debenture, IOU, letter of credit, money …   New thesaurus

 • draft — [draft, dräft] n. [ME draught, a drawing, pulling, stroke < base of OE dragan, DRAW] 1. a) a drawing or pulling, as of a vehicle or load b) the thing, quantity, or load pulled 2. a) a drawing in of a fish net …   English World dictionary

 • draft — /draft / (say drahft) noun 1. Also, draught. a drawing, sketch, or design. 2. Also, draught. a first or preliminary form of any writing, subject to revision and copying. 3. Also, draught. the act of drawing; delineation. 4. US the taking of… …  

 • Draft — (dr[.a]ft), n. [The same word as draught. OE. draught, draht, fr. AS. dragan to draw. See {Draw}, and cf. {Draught}.] 1. The act of drawing; also, the thing drawn. Same as {Draught}. [1913 Webster] Everything available for draft burden. S. G.… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”